دستورالعمل
  1. برای انجام این تمرین لازمست که به یک نیمکت را در پشت سر خود قرار دهید . نیمکت باید عمود بر راستای بدنتان  قرار بگیرد . در وضعیت شروع تمرین ،  در حالی که به سمت رو به رو نگاه می کنید . دست ها را هم عرض شانه ها باز کنید و ارنج ها به طور کامل باز شود و لبه های دو طرف نیمکت را بگیرید . پاها رو به جلو باز شود . از ناحیه کمر خم شوید به طوری که تنه بر پاها عمود باشد .
  2. به آرامی همزمان با انجام عمل دم ، تنه را پایین ببرید . آرنج ها را خم کنید . تا حدی که زاویه ای در حدود کمتر از 90 درجه بین بازو و ساعد ایجاد شود . نکته – در طول تمرین تا حد ممکن ، آرنج ها را نزدیک به تنه نگه دارید. ساعد ها باید همواره رو به پایین باشد.
  3. برای بالا کشیدن تنه از عضله سه سر بازویی استفاده کنید . سپس تنه را در وضعیت شروع تمرین قرار دهید .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
تنوع در تمرین : می توانید پا ها را روی یک نیمکت صاف دیگر که در مقابل تان قرار دارد بگذارید . در این صورت این تمرین چالش برانگیز خواهد بود . برای ساده تر کردن تمرین می توانید از یک فرد دیگر کمک بگیرید تا در هنگام بالا و پایین بردن تنه به شما کمک کند .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top