دستورالعمل
  1. تمرین را با قرار گرفتن روی یک نیمکت شروع کنید . در صورت امکان سر خود را بالا تر از وزنه قرار دهید .  پاها را در طرفین نیمکت جمع کرده و پشت را خم کنید . با استفاده از وزنه تعادل خود را حفظ کنید . شانه ها را بالا برده وجمع کنید . تیغه های شانه را به هم فشار دهید . پا ها را در دو طر ف نیمکت به سمت عقب ببرید و به پایه های نیمکت نزدیک کنید .  در حین انجام حرکت وضعیت بدن را به همین شکل نگه دارید .
  2. دست ها را باز کنید سپس  همه سطح میله را بگیرید . وزنه را از جای خود حرکت داده و بالا بکشید . در این هنگام شانه ها نباید از هم فاصله بگیرند . تمرکز کرده  ، وزنه را بالا ببرید .
  3. سپس وزنه را تا قفسه سینه یا تا شکم پایین بیاورید .  در حین تمرین ، وزنه ، مچ دست و آرنج ها باید در یک راستا قرار گیرند .
  4. زمانی که هالتر به سینه رسید ، وزنه را نگه دارید . دوباره وزنه را با تمام نیرو بالا ببرید . در حین انجام تمرین تا اتمام آن ، آرنج ها باید رو به داخل باشد .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
بدن سازی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top