دستورالعمل
  1. یک وزنه را تا ارتفاع سینه روی جایگاه وزنه قرار دهید .
  2. بایستید . در وضعیت شروع تمرین ، دست ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و وزنه را با دست بگیرید . فاصله پاها از جایگاه قرار گرفتن وزنه در حدود یک تا دو متر باشد . پاها جفت و آرنج ها باز باشد . به طوری که به وزنه فشار دهید . 
  3. تمرین را با خم کردن آرنج شروع کنید . بدن را به سمت وزنه پایین ببرید .
  4. توقف کنید و تمرین را بر عکس با باز کردن آرنج ها ادامه دهید .
  5. با اضافه کردن زنجیر ، وزن بیشتری را به بازو ها تحمیل کرده و حرکت را ادامه دهید .


 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top