دستورالعمل
  1. در وضعیت شروع تمرین ، بدن را عمود بر نیمکت صاف قرار دهید . پاها را باز کرده لبه های نیمکت را با دو دست بگیرید . دست ها به اندازه عرض شانه ها باز باشد . فاصله سر از لبه نیمکت در حدود 15 سانتی متر باشد .
  2. بدن را سفت نگه دارید . آرنج ها را خم کنید ، به آرامی سر را تا زیر نیمکت پایین آورید به طوری که عضله سه سر بازویی به طور کامل کشیده شود . بدن باید راست  و موازی با سطح زمین قرار گیرد .
  3. عضله سه سر بازویی را منقبض کنید . برگردید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . به طور کامل آرنج ها را باز کنید . تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top