دستورالعمل
  1. یک فضای خالی را روی سطح زمین مشخص کنید . باید وزن خود را بر انگشت شست پاها و ساعد ها تحمیل کنید . بدن در راستای موازی باسطح زمین قرار گیرد . ساعد ها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله بگیرد . در این حالت تمرین را شروع کنید .
  2. کف دست ها را به زمین فشار دهید . آرنج ها را باز کنید و بدن را از سطح زمین بلند کنید . در حین انجام این تمرین تنه را سفت نگه دارید . 
  3. آرنج ها را خم کرده و به آرامی ساعد ها را به سطح زمین  نزدیک کنید . تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top