دستورالعمل
  1. به یک نیمکت شیب دار تکیه دهید . پشت به دستگاه سیم کش قرار بگیرد . یک وزنه را توسط کابل به دستگاه متصل کنید .
  2. وزنه را تا بالای سر ببرید . کف دست ها رو به جلو باشد و در حالی که فاصله دست ها کم تر از عرض شانه ها قرار دارد ، از زیر میله را بگیرد . آرنج ها در طرفین بدن قرار داشته باشد . بازو باید با سطح زمین یک زاویه 25 درجه تشکیل دهد . 
  3. بازو را بی حرکت نگه دارید . آرنج ها را باز کنید ، همزمان عضله سه سر بازویی را منقبض کنید . در حین انجام این تمرین عمل بازدم انجام دهید . انقباض عضله سه سر بازویی را به مدت یک ثانیه حفظ کنید. 
  4. به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top