دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت صاف قرار بگیرید . پشت به دستگاه سیم کش ، وزنه ی متصل به دستگاه را از رو بگیرید . نکته – برای آسان تر کردن این تمرین می توانید  در حالی که  روی نیمکت دراز کشیده اید ، فرد دیگری وزنه را به شما بدهد .
  2. در وضعیت شروع تمرین ، آرنج ها را باز کنید . وزنه را در مقابل سینه قرار دهید . بازو ها و قفسه سینه باید با یکدیگر  زاویه 90 درجه تشکیل دهند . 
  3. آرنج ها را خم کنید و وزنه را پایین بیاورید . در حین انجام تمرین بازو باید بی حرکت بماند و آرنج ها نزدیک به تنه  قرار گیرد . وزنه را پایین بیاورید تا به ساعد برسد . همزمان با انجام این حرکت ، عمل دم را انجام دهید .
  4. همزمان با بالا بردن وزنه عضله سه سر بازو را منقبض کنید . سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید. در هنگام اجرای این حرکت عمل بازدم انجام دهید .
  5. انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کنید . تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
تنوع در تمرین : می توانید تمرین را با یک هالتر ، میله یا وزنه  EZ متصل به کابل و دمبل هم انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top