دستورالعمل
  1. در حالت ایستاده قرار بگیرید . با هر یک از دست های خود یک دمبل را نگه دارید. آرنج باید نزدیک به تنه باشد.
  2. کف دست ها باید در مقابل تنه قرار گیرد. با حفظ این وضعیت تمرین را شروع کنید.در حالی که بازو ها را خم نمی کنید ، همزمان با عمل بازدم ، آرنج راست را خم کنید . به طوری که عضله دوسر بازویی منقبض شود. این حرکت را تا زمانی که عضله بازویی به طور کامل منقبض شود ادامه دهید . دمبل ها را تا سر حد شانه بالا ببرید . عضله را منقبض کرده و حالت انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کنید.  نکته – فقط ساعد ها حرکت داده شود .
  3. به آرامی دمبل ها را به عقب برگردانید و همزمان با عمل دم  ، در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید.
  4. حرکت را با دست چپ تکرار کنید . انجام حرکت با دست راست و سپس با دست چپ ، یک بار تمرین به حساب می آید . 
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
تنوع در تمرین : می توانید حرکت های مشابه را برای تقویت عضله دوسر بازویی انجام دهید . به طور مثال ، حرکت ها را در حالی که روی یک نیمکت نشسته اید ( با وجود تکیه گاه یا بدون آن ) انجام دهید و یا تمرین را با حرکت همزمان دو دست اجرا کنید .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
بدن سازی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top