دستورالعمل
  1. درحالی که یک هالتر را نگه داشته اید به یک تخت شیب دار ( بنچ) تکیه دهید . هالتر را پایین و افقی نگه داشته و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  2. قسمت فوقانی بازو بی حرکت باشد و در این حالت وزنه را بالا ببرید. همزمان با انجام عمل بازدم ،  عضله دو سر بازویی منقبض شود . نکته – فقط ساعد ها حرکت کنند .
  3. بعد از مدت یک ثانیه انقباض ، همزمان با انجام عمل دم به آرامی برگردید و در وضعیت شروع قرار بگیرید . نکته – باید وزنه در جای اول خود ( در هنگام شروع تمرین ) قرار گیرد .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
تنوع در تمرین : می توانید این تمرین را با میله EZ یا دمبل هم انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
بدن سازی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top