دستورالعمل
  1. به پهلو بخوابید ، قسمت فوقانی بازو را به یک متکای سفت ( به طور مثال ، از جنس فوم ) تکیه دهید . قسمت بالای بازو باید تا حد امکان در راستای بدن قرار داشته باشد . سپس سطح خارجی عضله دو سر بازویی به متکا فشار داده شود .
  2. لگن را از سطح زمین بلند کنید . وزن را روی بازو و پاها منتقل کرده و به مدت 10 ثانیه در همین وضعیت بمانید . سپس طرف دیگر بدن را در این وضعیت قرار داده و تمرین را انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top