دستورالعمل
  1. به نیمکت لاری ( preacher bench) تکیه بدهید و در فاصله تقریبی 60-70 سانتی  متری دستگاه سیم کش قرقره دار بایستید .
  2. یک میله یا وزنه را به قرقره پایین متصل کنید .
  3. در مقابل نیمکت بنشینید و آرنج و قسمت بالای بازو را روی سطح فوقانی نیمکت بگذارید. از فرد دیگری بخواهید تا میله متصل به دستگاه سیم کش را به شما بدهد .
  4. در حالی که بازو و آرنج را روی نیمکت قرار داده اید ، میله را با دست گرفته و به طور کامل آرنج را باز کنید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  5. همزمان با انجام عمل بازدم ، میله را به سمت بالا ، به طرف شانه بکشید و عضله دو سر بازویی را به مدت یک ثانیه به طور کامل منقبض کنید .
تنوع در تمرین : می توانید از میله EZ هم استفاده کنید یا حتی میله را با یک دست بالا ببرید تا در هر بار یک بازو تمرین داده شود . همچنین ، می توان از هالتر ، دمبل و میله EZ و حتی کش های ورزشی هم برای انجام این تمرین استفاده کرد .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
ماشین
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top