دستورالعمل
  1. در حالت ایستاده میله EZ خمیده را در دست بگیرید . دست ها را نزدیک به مرکز میله قرار دهید . کف دست ها باید رو به طرف مقابل باشد . فقط کمی به سمت داخل بچرخد تا مطابق شکل میله قرار بگیرد .در وضعیت شروع تمرین آرنج ها باید نزدیک تنه قرار داشته باشد. 
  2. در حالی که قسمت فوقانی بازو بی حرکت است همزمان با انجام عمل باز دم ، میله را به سمت جلو و بالا حرکت دهید . عضله دو سر بازویی را منقبض کنید . نکته – فقط ساعد ها باید حرکت کنند .
  3. تمرین را تا زمانی که میله به سر حد شانه برسد و عضله منقبض شود ادامه دهید . وضعیت انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کرده و به عضله  فشار وارد کنید .
  4. به آرامی میله را به عقب برگردانده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید.
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید.
تنوع در تمرین : می توان این حرکت را با اتصال میله EZ به یک دستگاه سیم کش قرقره دار انجام داد .
می توانید فاصله دست ها از مرکز میله را بیشتر کرده و تمرین را انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
E-Z
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top