دستورالعمل
  1. یک کش ورزشی را به میله EZ وصل کنید . میله را در دست بگیرید و یک پای خود را روی وسط کش ورزشی قرار دهید . راست بایستید . کف دست رو به بالا باشد . در این وضعیت تمرین را انجام دهید .
  2. در حالی که قسمت فوقانی بازو ها بی حرکت است ، همزمان با انجام عمل باز دم ، آرنج را خم کرده و میله را به سمت بالا بکشید .  
  3. تمرین را تا زمانی که میله به سر حد شانه برسد و عضله منقبض شود ادامه دهید . وضعیت انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کرده و به عضله  فشار وارد کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، میله را به جای اول برگردانده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
جلو بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
E-Z
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top