دستورالعمل
  1. دمبل را بگیرید . راست بایستید و بازوها را کشیده ودر مقابل خود نگه دارید . آرنج ها کمی خم شود و پشت به طور کامل صاف باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . نکته : دمبل باید در بالای ران ها قرار گیرد . کف دست ها به سمت ران ها باشد .
  2. دست دیگر به طور کامل کشیده شود و در کنار بدن قرار گیرد . می توان آن را به کمر زد یا با آن یک سطح ثابت را گرفت . 
  3. همزمان با انجام عمل بازدم دمبل را بالا ببرید . دمبل باید در حین حرکت ، نزدیک به بدن باشد . دمبل را تا خط چانه بالا ببرید . نکته : آرنج باید حرکت را انجام دهد . در هنگام بالا بردن دمبل آرنج باید همیشه بالاتر از ساعد قرار داشته باشد . همچنین ، تنه را صاف نگه داشته و در اوج حرکت به مدت یک ثانیه مکث کنید .
  4. به آرامی دمبل را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . در هنگام انجام این حرکت عمل دم انجام دهید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top