ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. دمبل را بگیرید . راست بایستید و بازوها را کشیده ودر مقابل خود نگه دارید . آرنج ها کمی خم شود و پشت به طور کامل صاف باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . نکته : دمبل باید در بالای ران ها قرار گیرد . کف دست ها به سمت ران ها باشد .
  2. دست دیگر به طور کامل کشیده شود و در کنار بدن قرار گیرد . می توان آن را به کمر زد یا با آن یک سطح ثابت را گرفت . 
  3. همزمان با انجام عمل بازدم دمبل را بالا ببرید . دمبل باید در حین حرکت ، نزدیک به بدن باشد . دمبل را تا خط چانه بالا ببرید . نکته : آرنج باید حرکت را انجام دهد . در هنگام بالا بردن دمبل آرنج باید همیشه بالاتر از ساعد قرار داشته باشد . همچنین ، تنه را صاف نگه داشته و در اوج حرکت به مدت یک ثانیه مکث کنید .
  4. به آرامی دمبل را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . در هنگام انجام این حرکت عمل دم انجام دهید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top