دستورالعمل
  1. با هردست یک دمبل را نگه دارید . راست بایستید و دست ها را در طرفین باز کنید . بازوها کشیده باشد . کمی آرنج ها را خم کرده و پشت صاف باشد . نکته : دمبل ها باید نزدیک ران ها قرار گیرند . کف دست ها رو به پشت باشد .
  2. همزمان با انجام عمل بازدم دمبل را بالا ببرید . دمبل ها باید نزدیک بدن قرار گیرند . حرکت دمبل ها به سمت بالا را ادامه دهید تا به چانه برسد . نکته : آرنج ها باید در حرکت شرکت داشته باشند ، وقتی که دمبل را بلند می کنید همواره آرنج ها باید بالاتر از ساق قرار داشته باشد . همچنین ، تنه را ثابت نگه داشته و در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  3. به آرامی دمبل را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . درهنگام انجام این حرکت عمل دم انجام دهید .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top