ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. با هردست یک دمبل را نگه دارید . راست بایستید و دست ها را در طرفین باز کنید . بازوها کشیده باشد . کمی آرنج ها را خم کرده و پشت صاف باشد . نکته : دمبل ها باید نزدیک ران ها قرار گیرند . کف دست ها رو به پشت باشد .
  2. همزمان با انجام عمل بازدم دمبل را بالا ببرید . دمبل ها باید نزدیک بدن قرار گیرند . حرکت دمبل ها به سمت بالا را ادامه دهید تا به چانه برسد . نکته : آرنج ها باید در حرکت شرکت داشته باشند ، وقتی که دمبل را بلند می کنید همواره آرنج ها باید بالاتر از ساق قرار داشته باشد . همچنین ، تنه را ثابت نگه داشته و در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  3. به آرامی دمبل را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . درهنگام انجام این حرکت عمل دم انجام دهید .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top