دستورالعمل
  1. در حالت ایستاده قرار بگیرید . با هر دست یک دمبل را نگه دارید . کمی زانوها را خم کرده و در ناحیه لگن رو به جلو خم شوید . پشت را صاف نگه دارید . پشت باید در طول تمرین صاف بماند . بازوها عمود بر زمین قرار گیرد . مچ دست ها به داخل چرخیده و آرنج ها در طرفین بدن باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. حرکت را با خم کردن آرنج ها شروع کنید .  به طور متقاطع شانه را کشیده و دمبل ها را به سمت تنه حرکت دهید . شانه ها باید عقب برود و در طول تمرین ترقوه ها به هم نزدیک شوند . بازوها باید عمود بر تنه قرار گیرد .
  3. حرکت دادن دمبل را ادامه دهید تا آرنج یک زاویه 90 درجه تشکیل دهد . در اوج حرکت ،  شانه ها را منقبض کنید . 
  4. به وضعیت شروع تمرین بازگردید . مراقب باشید که وضعیت شانه و ستون فقرات حفظ شود . تمرین را به دفعات مورد نظر تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top