دستورالعمل
  1.  انجام صحیح این تمرینات سبب قوی شدن عضلات نگه دارنده تیغه شانه می شود . با هر دست یک وزنه سبک را نگه دارید . دست ها در طرفین بدن آویزان باشد . انگشت شست رو به بالا باشد .
  2. حرکت را با بلند کردن بازوها در مقابل خود شروع کنید . با تنه زاویه ای در حدود 30 درجه تشکیل دهد . در حین انجام تمرین ، بازوها باید به طور کامل کشیده شوند .
  3. حرکت را ادامه دهید تا بازوها موازی با زمین شود و سپس به وضعیت شروع بازگردید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top