دستورالعمل
  1. با هر دست یک دمبل را نگه دارید . روی یک نیمکت پرس با تکیه گاه بنشینید . دمبل ها را در مقابل خود ، بالای ران ها نگه دارید .
  2.  اکنون با کمک ران ها دمبل ها را به سمت بالا حرکت دهید . 
  3. مچ دست ها را بچرخانید به طوری که کف دست ها رو به جلو قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم ، دمبل ها را با اِعمال فشار ، به طرف بالا ببرید . 
  5. سپس در اوج حرکت به مدت یک ثانیه مکث کنید ، همزمان با انجام عمل دم به آرامی وزنه ها را پایین آورده و دروضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  6. تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top