دستورالعمل
  1. بایستید و با هر دست یک دمبل را نگه دارید . با انجام حرکت پرشی ، دمبل ها را تا ارتفاع شانه  بالا ببرید . کف دست ها به سمت یکدیگر و آرنج ها رو به جلو باشد . به جلو نگاه کنید ، سینه به طرف بالا و پاها به عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشد .در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. حرکت را با اسکوات شروع کنید . زانوها را خم کرده و بدن و ران ها را پایین بیاورید . تا جایی که بدن انعطاف دارد به پایین بروید . ستون فقرات ، ران ها و زانوها وضعیت مناسب داشته باشد . 
  3. پیش از بلند شدن و کشیده شدن ران ها و زانوها ، در پایین ترین نقطه یک مکث کوتاه داشته باشید . 
  4. قبل از شروع حرکت بعدی و تکرار تمرین ، وزنه ها را تا شانه پایین بیاورید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top