ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. بایستید و با هر دست یک دمبل را نگه دارید . با انجام حرکت پرشی ، دمبل ها را تا ارتفاع شانه  بالا ببرید . کف دست ها به سمت یکدیگر و آرنج ها رو به جلو باشد . به جلو نگاه کنید ، سینه به طرف بالا و پاها به عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشد .در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. حرکت را با اسکوات شروع کنید . زانوها را خم کرده و بدن و ران ها را پایین بیاورید . تا جایی که بدن انعطاف دارد به پایین بروید . ستون فقرات ، ران ها و زانوها وضعیت مناسب داشته باشد . 
  3. پیش از بلند شدن و کشیده شدن ران ها و زانوها ، در پایین ترین نقطه یک مکث کوتاه داشته باشید . 
  4. قبل از شروع حرکت بعدی و تکرار تمرین ، وزنه ها را تا شانه پایین بیاورید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top