دستورالعمل
  1. در حالت نشسته یا ایستاده ( کمی پاها را از هم فاصله دهید ) قرار بگیرید .
  2. دست ها را روی شانه ها قرار دهید . آرنج ها رو به جلو و هم سطح با شانه ها قرار گیرند .
  3. به آرامی آرنج ها را به صورت دورانی حرکت دهید . همزمان با شروع حرکت چرخشی عمل بازدم انجام دهید . در پایان حرکت چرخشی ، عمل دم انجام دهید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top