دستورالعمل
  1. تسمه را به یک پایه ثابت متصل کنید . ارتفاع تسمه باید تا آرنج شما باشد . با فاصله دو قدم دورتر به پهلوی چپ ، کنار تسمه بایستید .
  2. با دست راست تسمه را بگیرید . کمی آرنج خود را به پهلو فشار دهید . توصیه می شود که یک پد یا حوله ی لوله شده را در فاصله بین آرنج و پهلو قرار دهید تا آرنج را محکم نگه دارد .
  3. بازو بی حرکت باشد و آرنج 90 درجه خم شود و دست به صورت ضربدری در مقابل تنه قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. حرکت را با یک ضربه پشت دست ( بَک هند ) شروع کنید . آرنج در جای خود بماند .
  5. تا جایی که می توانید دست را به خارج حرکت دهید و سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top