ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. تسمه را به یک پایه ثابت متصل کنید . ارتفاع تسمه باید تا آرنج شما باشد . با فاصله دو قدم دورتر به پهلوی چپ ، کنار تسمه بایستید .
  2. با دست راست تسمه را بگیرید . کمی آرنج خود را به پهلو فشار دهید . توصیه می شود که یک پد یا حوله ی لوله شده را در فاصله بین آرنج و پهلو قرار دهید تا آرنج را محکم نگه دارد .
  3. بازو بی حرکت باشد و آرنج 90 درجه خم شود و دست به صورت ضربدری در مقابل تنه قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. حرکت را با یک ضربه پشت دست ( بَک هند ) شروع کنید . آرنج در جای خود بماند .
  5. تا جایی که می توانید دست را به خارج حرکت دهید و سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top