دستورالعمل
  1. کابل را تا ارتفاع آرنج ها پایین بیاورید . از پهلو در کنار دستگاه سیم کش و با فاصله دو قدم بایستید .
  2. دستگیره را با دست راست بگیرید و آرنج را به پهلو بچسبانید . توصیه می شود که در فاصله بین آرنج و پهلو یک پد یا حوله لوله شده قرار دهید تا مانع از جابه جایی آرنج شود .
  3. بازو بی حرکت بماند . آرنج یک زاویه 90 درجه تشکیل دهد و دست به صورت ضربدری از روی تنه حرکت کند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. حرکت را با یک ضربه پشت دست ( بک هند) شروع کنید . آرنج حرکت نکند . تا جایی که می تواند دست را به سمت خارج بکشید . مکث کنید . سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top