ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. یک وزنه در دستگاه سیم کش با قرقره پایین انتخاب کنید . با دست چپ خود دستگیره متصل به قرقره پایین دستگاه را بگیرید .
  2. پشت به دستگاه ایستاده و بازو را به سمت پایین بکشید و دستگیره را به طول بازو بکشید تا درمقابل ران ها قرار گیرد . کف دست به طرف ران ها باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که تنه را راست نگه داشته اید ( بدون حرکت نوسانی ) ، کمی آرنج را خم کرده  و بازوی چپ را تا مقابل خود بکشید .  کف دست ها همواره رو به پایین باشد . کشیدن کابل را تا جایی ادامه دهید که بازو موازی با زمین شود . همزمان با انجام این حرکت عمل بازدم انجام دهید و در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، بازو را به آرامی به پایین و وضعیت شروع تمرین برگردانید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده اجرا کنید . سپس تمرین را با دست دیگر انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top