دستورالعمل
  1. یک وزنه در دستگاه سیم کش با قرقره پایین انتخاب کنید . با دست چپ خود دستگیره متصل به قرقره پایین دستگاه را بگیرید .
  2. پشت به دستگاه ایستاده و بازو را به سمت پایین بکشید و دستگیره را به طول بازو بکشید تا درمقابل ران ها قرار گیرد . کف دست به طرف ران ها باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که تنه را راست نگه داشته اید ( بدون حرکت نوسانی ) ، کمی آرنج را خم کرده  و بازوی چپ را تا مقابل خود بکشید .  کف دست ها همواره رو به پایین باشد . کشیدن کابل را تا جایی ادامه دهید که بازو موازی با زمین شود . همزمان با انجام این حرکت عمل بازدم انجام دهید و در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، بازو را به آرامی به پایین و وضعیت شروع تمرین برگردانید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده اجرا کنید . سپس تمرین را با دست دیگر انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top