دستورالعمل
در مقابل یک دستگاه سیم کش با قرقره بالا بایستید . یک طناب با دو دستگیره به آن متصل کنید .وزنه را به طور مستقیم به سمت صورت خود بکشید . همزمان دست ها را از هم جدا کرده و بازوها را موازی با زمین قرار دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top