ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. با هر دست یک دمبل را نگه دارید . راست بایستید ، تنه صاف باشد  . دمبل ها را در مقابل ران ها نگه دارید.  کف دست ها به طرف ران ها باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در حالی که تنه را ثابت نگه داشته اید ( بدون حرکت نوسانی ) ، دمبل دست چپ خود را بالا ببرید . کمی آرنج را خم کنید . کف دست ها همواره رو به پایین باشد . دمبل را بالا ببرید تا بازو کمی موازی با زمین شود . در هنگام انجام این حرکت عمل بازدم انجام دهید . در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  3. اکنون به آرامی دمبل را پایین ببرید . وقتی که دمبل به وضعیت شروع تمرین بازگشت ، بلافاصله با دست دیگر دمبل را بالا ببرید . 
  4. حرکت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دفعات توصیه شده برای هر بازو انجام شود .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top