دستورالعمل
  1. با هر دست یک دمبل را نگه دارید . راست بایستید ، تنه صاف باشد  . دمبل ها را در مقابل ران ها نگه دارید.  کف دست ها به طرف ران ها باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در حالی که تنه را ثابت نگه داشته اید ( بدون حرکت نوسانی ) ، دمبل دست چپ خود را بالا ببرید . کمی آرنج را خم کنید . کف دست ها همواره رو به پایین باشد . دمبل را بالا ببرید تا بازو کمی موازی با زمین شود . در هنگام انجام این حرکت عمل بازدم انجام دهید . در اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید .
  3. اکنون به آرامی دمبل را پایین ببرید . وقتی که دمبل به وضعیت شروع تمرین بازگشت ، بلافاصله با دست دیگر دمبل را بالا ببرید . 
  4. حرکت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دفعات توصیه شده برای هر بازو انجام شود .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top