ادامه موضوع

تسکین و درمان سیاتیک
جراحی سیاتیک
سیاتیک - عوامل خطر
پیشگیری در سیاتیک
عصب سیاتیک
سیاتیک پاها
علل بروز سیاتیک
نشانه های سیاتیک
سازگاری با سیاتیک
تشخیص و بررسی سیاتیک
درمان های جایگزین و تکمیلی برای سیاتیک

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
سیاتیک مجموعه ای از نشانه هاست که سبب بروز درد در ناحیه پشت و پاها می شوند. این درد با عصب سیاتیک که بزرگترین عصب بدن انسان است، ارتباط دارد. اعصاب سیاتیک در دو طرف بدن قرار دارند و از ناحیه تحتانی پشت، یا خیلی تخصصی تر بگوییم، ازناحیه کمر و خاجی ستون مهره ها شروع می شوند. این اعصاب سه رشته دارند و در ناحیه قدامی عضله پیریفورمیس (Piriformis) در ناحیه پشت به هم متصل می شوند.

سیاتیک به درد ناحیه تحتانی پشت و پاها گفته می شود. به طور معمول درد فقط در یک طرف بدن حس می شود. ممکنست که درد بر اثر آسیب دیدگی اعصاب سیاتیک یا نوعی تحریک عصب ایجاد شود. عصب ممکنست به سبب بیرون زدگی دیسک، تنگی کانال نخاعی، سندرم پیریفورمیس، اختلال در عملکرد مفصل ساکروایلیاک، نقاط حساس و بارداری تحریک شود. دردعصب با همه ی فعالیت های روزمره ی فرد تداخل ایجاد کرده و در برخی از موارد بسیار شدید ظاهر می شود. به طور معمول بروز نشانه ها به مدت 4 تا 6 هفته طول می کشد.

اعصاب سیاتیک از فضای بین مهره ای ستون فقرات خارج می شوند. آن ها به طناب نخاعی متصلند و اعصاب خروجی از طناب نخاعی به شمار می آیند. این اعصاب بر اساس محل خروجشان نامگذاری می شوند. عصبی که از بین مهر های 4 و 5 کمری خارج می شود عصب سیاتیک L4 نام دارد. عصبی که از بین مهره ی 5 کمری و 1 خاجی خارج می شود عصب سیاتیک L5 نام دارد و عصب S1 هم از مهره خاجی منشاء می گیرد. این سه رشته عصب نزدیک عضله ای با نام عضله پیریفورمیس به هم متصل می شوند و به سمت پایین حرکت کرده و سرتاسر طول پاها را طی می کنند. پس از رسیدن به پشت زانو به دو شاخه تقسیم می شوند، که یکی از آن ها عصب درشت نی و دیگری عصب نازک نی است. عصب درشت نی از پشت پا حرکت کرده و به درون پاشنه و کف پا نفوذ می کند. عصب نازک نی هم از زانو و قسمت قدامی پاها حرکت کرده و به انگشتان پا می رسد.عصب سیاتیک در همه نواحی ران و عضلات رکبی (Hamstring) و ناحیه تحتانی پاها نفوذ می کند.

نوروپاتی (NEVROPATHY) یا اختلال در عملکرد عصب سیاتیک علت بروز سیاتیک یا درد ناحیه پشت (کمر) و پاهاست. نوروپاتی عصب سیاتیک نوروپاتی محیطی به شمار آمده و به سبب بیرون زدگی دیسک یا سایر انواع آسیب دیدگی های عصب سیاتیک پدید می آید. شرایطی که در آن فقط یک عصب درگیر باشد مانند عصب سیاتیک، به نام مونو - نوروپاتی شناخته می شود. گاهی اوقات ممکنست عصب درشت نی یا عصب نازک نی آسیب دیده باشند. علت اصلی بروز آسیب دیدگی ها تروما یا تصادفات است.

مهم ترین عارضه ی ناشی از سیاتیک از دست رفتن حس بخشی از پا یا همه ی نواحی پاهاست. به طور معمول سیاتیک یک طرفه است، یعنی حس یکی از پاها از بین می رود. آسیب دیدگی های تکراری پاها یکی دیگر از عوارض این بیماریست. اگر سیاتیک درمان نشود قابلیت حرکتی پا از دست می رود که یکی دیگر از عوارض این بیماریست. عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها را هم می توان به شمار آورد.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » سیاتیک
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

ویدئوهای مربوط

 

برخی از تمرینات

پرس شانه با هالتر

پرس سینه با زنجیر

بلند کردن کتل

پوش پرس دوبل با کتل بل

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت صاف

پشت بازو خوابیده

Top