روند پیدایش شوک سپتیک به همه ی مکانیسم ها و عناصری که در بروز آن دخالت دارند مربوط می شود. علت اصلی بروز شوک سپتیک وجود باکتری های گِرم مثبت یا گِرم منفی است. وجود این باکتری ها در بدن سبب تحریک موادی می شود که به بروز عفونت می انجامد. مواد یا عوامل پیش التهابی در بروز شوک سپتیک نقش مهمی ایفا می کنند، یکی از این عوامل سایتوکین ها هستند. سایتوکین ها به بروز شوک کمک می کنند.

اجزاء موجود در دیواره ی باکتری سایتوکین ترشح می کند. روند پیدایش شوک سپتیک شامل تاثیر سایتوکین ها و باکتری ها در بروز و تشدید شوک سپتیک است. نمونه هایی از سایتوکین ها را می توان در لیپوپلی ساکارید ها یافت. لیپو پلی ساکارید ها در دیواره باکتری های گرم منفی و پپتیدوگلیکن ها در دیواره باکتری های گرم مثبت یا گرم منفی وجود دارند. اسید لیپوتئی کوئیک هم در دیواره باکتری های گرم مثبت یافت می شود.

باکتری از طریق سایتوکین ها ی موجود در دیواره سلول خود به سلول میزبان آسیب می رساند. باکتری گرم منفی حاوی مواد سمی متعددی است. خطرناک ترین آن ها لیپید A موجود در لیپوپلی ساکارید است. نقش باکتری گرم مثبت در بروز شوک سپتیک بسیار اهمیت دارد. بررسی روند پیدایش شوک سپتیک نشان می دهد که باکتری گرم مثبت سوپرآنتی ژنی ترشح می کند که سبب تولید سایتوکین ها می شود که آن را به ملکول های مرکب متصل می کند. سایتوکین ها بر همه ی سلول ها تاثیر می گذارند از جمله سلول های عضلات صاف دیواره عروق، سلول های پارانشیمی، سلول های موثر بر سیستم ایمنی بدن. عامل نکروز تومور و اینترلوکین ها هم عواملی هستند که عفونت را در محل نگه می دارند. هرچند وقتی که عفونت به یک عفونت منتشر و سیستمیک تبدیل شد این عوامل به بدن آسیب می رسانند. اینترلوکین 6 سبب مرگ بیمار می شود. اینترلوکین 8 هم عملکرد نوتروفیل ها را کنترل می کند. بدین ترتیب وقتی که روند شوک سپتیک طی می شود، به بدن آسیب رسیده و نارسایی اندام های بدن بروز می کند.

بررسی روند پیدایش شوک سپتیک نشان می دهد که مبتلایان دچار اتساع عروق خونی می شوند. به خصوص شریان ها تحت تاثیر شوک سپتیک قرار می گیرند. به همین سبب همراه با شوک سپتیک افت شدید فشار خون خواهیم داشت. اختلال در عملکرد قلب به وجود می آید. اختلال در جریان خون ریه ها و مغز را هم متاثر می سازد.

شوک سپتیک همه ی ارگان های بدن را در گیر می کند. همه ارگان ها و دچار نارسایی می شوند.
 
 
دسته بندی
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » شوک سپتیک

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
Top