برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

فشار خون بالا

نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها، فشارخون نامیده میشود. بعبارتی دیگر فشار خون یعنی فشاری که خون در هر انقباض عضله قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

 
 

برخی از تمرینات

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

فلای سرشانه با تسمه کشی

حرکت دو ضرب با دمبل

دراز و نشست سه چهارم

پرس سرشانه با یک دمبل

دوچرخه زدن

Top