برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

فشار خون بالا

نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها، فشارخون نامیده میشود. بعبارتی دیگر فشار خون یعنی فشاری که خون در هر انقباض عضله قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

 
 

برخی از تمرینات

وزنه برداری دو ضرب

با نیمکت لاری

کرانچ با دستگاه

حالت ایستاده

غلتاندن با هالتر روی زانو

پرس سرشانه با یک دمبل

Top