برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

فشار خون بالا

نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها، فشارخون نامیده میشود. بعبارتی دیگر فشار خون یعنی فشاری که خون در هر انقباض عضله قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

 
 

برخی از تمرینات

تمرین با دمبل سنگین

بلند کردن کتل

رساندن دست به پاشنه پا

بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار

حرکت دو ضرب با دمبل

دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار

Top