برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

فشار خون بالا

نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها، فشارخون نامیده میشود. بعبارتی دیگر فشار خون یعنی فشاری که خون در هر انقباض عضله قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

 
 

برخی از تمرینات

ایستاده با هالتر

چرخش بازو

تمرین با غلتک - غلتاندن به سمت خارج

خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت

غلتاندن با هالتر از روی نیمکت

پشت بازو خوابیده

Top