برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

فشار خون بالا

نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها، فشارخون نامیده میشود. بعبارتی دیگر فشار خون یعنی فشاری که خون در هر انقباض عضله قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

 
 

برخی از تمرینات

پرس با کتل

چرخاندن صفحه هالتر

خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت

بلند کردن کتل

غلتاندن با هالتر روی زانو

پرس کوبایی

Top