برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی نوعی اختلال در عملکرد مغز است. مبتلایان به این بیماری دچار توهم و هذیان شده و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد. آن ها نسبت به دیگران شکاک هستند و فکر می کنند دیگران قصد آزار و اذیت آن ها را دارند.

 
 

برخی از تمرینات

شنا رفتن

هالتر روی تخت شیب

چرخاندن صفحه هالتر

دمبل روی نیمکت شیب دار

هالتر با عضلات دلتویید خلفی

کشش فوقانی بدن با صندلی

Top