دکتر الیاس خالقی
میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شاد کلینیک تنفس طبقه 2
تهران » تهران
منطقه 3
 

تخصص

جراحی سینه (فوق تخصص)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
1
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
2
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
2
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
2
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
2
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
1
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
2
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی سینه
منطقه
3
Top