دکتر محمدرضا نیک شعار
ضلع شمال شرقی میدان ونک کوچه شهید صانعی گروه پزشکی ونک
تهران » تهران
 

تخصص

جراحی کولون و رکتوم
 
 

سایر پزشکان

نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
3
Top