دکتر رضا ابراهیمی
خیابان گاندی جنوبی گاندی 7(پالیروانی) پلاک 22 واحد 1
تهران » تهران
منطقه 6
 

تخصص

جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
Top