دکتر فرزانه ابراهیمی فرد
تهران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام و خیابان سعادت آباد ، بیمارستان شهید مدرس
تهران » تهران
 

تخصص

جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراح کاهش وزن- جراحی باریاتریک
Top