دکتر محمد ولی زاده
تبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه اول
آذربایجان شرقی » تبریز
 

تخصص

چشم پزشکی (جراح)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
نام پزشک
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
چشم پزشکی
Top