دکتر صونا حسنعلیزاده
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - طبقه دوم
آذربایجان شرقی » تبریز
 

تخصص

تغذیه و رژیم درمانی
پزشک عمومی
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
نام پزشک
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
استان/شهر
آذربایجان شرقی » تبریز
تخصص
تغذیه و رژیم درمانی
Top