برخی از پزشکان سایت

021 88658760-2
جراحی عمومی
02188361822
بیماریهای پوستی
021-88689295 021-88193376
طب سنتی
021-22363336 021-22373980
ارولوژی – بیماری های مجاری ادرار
021-22227791
بیماریهای پوستی
021 - 88004873
امراض داخلی
021 - 26411060 021 - 26411064
بیماریهای کودکان
02122770667 76700381
امراض داخلی
021 - 22738518 021 - 22730344
امراض داخلی
02188879316
امراض داخلی
02188684961
امراض داخلی
02188729563
بیماری های مغز و اعصاب
Top