لیست موضوع ها

دستورالعمل تغذیه نوزاد با شیر خشک - تغذیه نوزاد تازه متولد شده شامل مقادیر زیادی از انواع شیرخشک است که بخشی از آن توسط والدین فراهم میشود. والدین باید بدانند که نوزادان باید با چه چیزهایی تغذیه شوند و با چه چیزهایی نباید تغذیه شوند. هر چند که این یک حقیقت است که در مقایسه با ترکیبات غذایی برای نوزاد، شیر مادر مناسب ترین و مفیدترین تغذیه برای کودک است، اما اگر مادر نمیتواند با شیر خود نوزاد را تغذیه کند میتواند از ترکیبات غذایی برای نوزاد استفاده کند.
Top