عوارض متعددی وجود دارد که ممکنست زن باردار در حین دوران بارداری یا زایمان با آن ها رو به رو شود. یکی از این عوارض، وضعیت بریچ است. در حالت طبیعی سر جنین به سمت پایین قرار دارد و از کانال زایمان عبور می کند. این وضعیت مناسب ترین وضعیتی است که به عبور جنین از کانال زایمان کمک می کند. اما در موارد دیگر، مشاهده می شود که کفل جنین یا پاهای جنین در سمت پایین یا نزدیک کانال زایمان قرار دارد. این وضعیت زایمان را مشکل می کند. در این صورت پا ها ی جنین یا باسن جنین باید از کانال زایمان خارج شود. این وضعیت بریچ خوانده می شود.

وضعیت بریچ، از هر 25 زایمان فول ترم یا به موقع، یک مورد را دربرمی گیرد. وضعیت بریچ خود به 3 صورت دیده می شود. بریچ کامل، ناکامل، فرانک بریچ. در فرانک بریچ، کفل جنین نزدیک به کانال زایمان قرار دارد و زانوها صاف است و خمیدگی ندارد. در بریچ کامل، خمیدگی ران و یک یا هر دو زانو به طور کامل است. در بریچ نا کامل، خمیدگی یک ران یا هر دو زانو دیده نمی شود و یک یا دو زانو زیر کفل قرار دارد. به هر حال در زایمان بریچ اول پاها یا کفل جنین خارج می شود.

علت های بروز وضعیت بریچ

علت های بروز وضعیت بریچ عبارتند از بارداری های متوالی و بارداری های چند قلویی. وضعیت بریچ می تواند برای زنانی که تاریخچه ی به دنیا آوردن فرزند نارس را ذکر می کنند هم اتفاق بیفتد.کاهش یا افزایش میزان مایع آمنیوتیک هم ممکنست سبب بروز این وضعیت شود. در زنانی که رحمشان شکل طبیعی یا رشد طبیعی ندارد هم وضعیت بریچ دیده می شود. لازم به تکرار است که زنانی که پاسنتا پرویا یا جفت سر راهی دارند هم ممکنست با وضعیت بریچ روبه رو شوند.

وضعیت بریچ چند هفته پیش از زمان زایمان تشخیص داده می شود. پزشکان حتی با معاینه ی دستی هم می توانند وضعیت قرار گرفتن سر جنین را تعیین کنند. آن ها دست خود را در ناحیه تحتانی شکم زن باردار قرار می دهند و با معاینه متوجه وضعیت جنین می شوند. پس از تشخیص با معاینه بالینی، با انجام سونوگرافی می توان وضعیت قرار گرفتن جنین را مورد تایید قرار داد. البته تصویر برداری با اشعه X هم کمک می کند و می توان با توجه به آن هم وضعیت جنین و هم اندازه ی لگن را برای امکان پذیر بودن زایمان واژینال بررسی کرد.

اگر وضعیت جنین بریچ باشد نباید نگران باشید. زیرا با این وضعیت هم نوزاد سالم به دنیا می آید. ولی در مقایسه با وضعیت قرار گرفتن سر به سمت پایین، با عوارضی روبه رو خواهیم شد. ممکنست نوزاد بریچ دچار نقص باشد که البته بیشتر به سبب غیر طبیعی بودن قرار گرفتن جفت در رحم پیش از تولد بروز می کند. وضعیت بریچ در هفته های 32 تا 37 بارداری ممکنست تغییر کند. روش های متعددی وجود دارد که موفقیت آمیز بودنشان باید بررسی شود.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » مشکلات زایمان

ادامه موضوع

Top