دوره ی پیش از زایمان، زایمان کاذب خوانده می شود که همان مرحله ی اول زایمان است. زمانی که زن باردار به تاریخ وضع حمل نزدیک می شود، انقباض های بدون درد و نامنظم براکستون هیکس که باید در اواسط دوره ی بارداری احساس شوند، به صورت منظم، دردناک و نزدیک به هم بروز می کنند و زن باردار متوجه می شود که زایمان نزدیک است. در این مرحله، سرویکس نازک، نرم و باز می شود. انقباض های زایمان کاذب یا انقباض های براکستون هیکس معمولا" نامنظم اند و به تدریج به هم نزدیک نمی شوند. این انقباض ها در هنگامی استراحت بهبود یافته و شدیدتر نمی شوند.

زایمان واقعی یا زایمان کاذب؟

زایمان کاذب درست مانند زایمان واقعی است. البته تمایز بین زایمان کاذب از مرحله ی اول زایمان واقعی بسیار دشوار است. بنابراین، زن بارداراز هفته 37 به بعد باید بسیار مراقب باشد.
  • انقباض های زایمان کاذب بافاصله ی نامنظم است، طول انقباض و شدت آن قابل پیش بینی نیست. انقباض ها در زایمان واقعی همابتدا نامنظم است اما به تدریج منظم خواهد شد و شدت بیشتر و فاصله ی کمتر خواهد داشت.
  • درد ناشی از انقباض های زایمان کاذب بیشتر در ناحیه تحتانی شکم و ران ها متمرکز است در حالی که درد ناشی از زایمان واقعی از ناحیه تحتانی کمر شروع شده و به سمت شکم منتشر می شود.
  • در زایمان کاذب، انقباض ها با تغییر وضعیت بدن یاتوقف فعالیت یا ازسر گرفتن فعالیت یا نوشیدن مایعات برطرف می شوند در حالی که انقباض های زایمان واقعی از بین نمی روند.
اگر انقباض ها بروز کنند چه کارهایی باید انجام شود؟

اگر بارداری کمتر از هفته ی 37 باشد، در هنگام بروز انقباض ها زمان را نباید از دست داد تا از زایمان پیش از موعد جلوگیری شود. پس از هفته ی 37 با خیال راحت تری تصمیم می گیریم، در منزل می مانیم و پیشرفت انقباض ها را بررسی می کنیم. بروز انقباض های کاذب درمواردی زن باردار را بیخواب، خسته و بی حوصله می کند. همچنین ممکنست در زمان شروع مراحل زایمان، او را مضطرب و متحیر سازد. ثبت و پی گیری فواصل بین انقباض ها روند پیشرفت زایمان را مشخص می نماید.

تشخیص و درمان

تشخیص زایمان کاذب با بررسی تاریخچه ی بالینی و معاینه ی سرویکس صورت می گیرد. معاینه ی سرویکس نشان می دهد که آیا نازک و باز شده است. اگر زایمان کاذب باشد سرویکس نازک و باز نمی شود.

باید به زن باردار اطمینان داد که زایمان کاذب روندی عادی و کاملا" طبیعی است که طی می شود. در مواردی که زن باردار خیلی خسته و درماند شود مصرف ضد درد که تنها راه استراحت دادن به رحم است، توصیه می شود. در مواردی داروی خواب آور یا مسکن تجویز می شود. به طور معمول کم ترین مقدار توصیه شده تجویز می شود تا از بروز عوارض جلوگیری شود. در بیشتر موارد انقبا ض ها پس از استراحت کردن و خوابیدن برطرف خواهند شد اما شروع زایمان واقعی هم امری ناممکن نیست.

بروزنشانه های کاذب در سه ماهه ی دوم و سوم بارداری با وجود بی تجربگی زن باردار تشخیص داده می شود. خطر اصلی این است که نباید زایمان واقعی با زایمان کاذب اشتباه گرفته شود و به ناچار به وضع حمل در منزل بیانجامد.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » مشکلات زایمان

ادامه موضوع

Top