در مورد استعمال سیگار و جراحی فیوژن ستون فقرات توضیح دهید؟
استعمال سیگار اثر سوءی بر روی این جراحی دارد. دوره ی بازتوانی و ریکاوری در افراد سیگاری در مقایسه با افرادی که سیگاری نیستند، بسیار پیچیده و دشوار می باشد. همچنین این مورد بر روی اثر کلی این نوع جراحی تاثیر سوءی دارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top