آیا برای جراحی فیوژن ستون فقرات گزینه جایگزینی وجود دارد؟
بله، روش های جایگزینی هم برای این روش جراحی وجود دارد. انتظار همراه با مراقبت و نظارت و همینطور بریس به عنوان روش های جایگزین بالقوه ی این روش درمانی هستند. درمان فیزیکی (بدنی) و نیز تمرینات مقاومتی و شدید هم می تواند مفید و کارا باشد و حتی ممکن است باعث جلوگیری از انجام جراحی شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top