کاندید های انجام جراحی فیوژن ستون فقرات کمری با حداقل تهاجم کدامند؟
تقسیم بندی رایج و مشخصی برای کاندیداهای این روش جراحی وجود ندارد. این موارد اکثراً به پیگیری طبیعی درد پشت پس از 6 هفته بستگی دارد. می بایست با جراح در این مورد بحث و تبادل نظر شود و سپس در مورد آن تصمیم گرفته شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top