نتایج حاصله از روش جراحی ورتبروپلاستی چیست؟
کاهش کمردرد، اصلی ترین نتیجه ی جراحی ورتبروپلاستی می باشد. در طی ماه اول پس از جراحی درد بیمار کاهش می یابد. بیمار می تواند کارهای معمول روزانه ی خود را بدون هیچ گونه کمردردی انجام دهد. ولی این وضعیت به صورت ناگهانی پس از جراحی رخ نمی دهد و زمان بر است. پس از انجام روش جراحی ورتبروپلاستی، بیمار از قبل بهتر می خوابد و قادر خواهد بود تا نسبت به قدیم راحت تر وارد تخت شود و راحت تر از تخت خارج شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top