چه کسی نتایج جراحی ورتبروپلاستی را تفسیر می کند؟
به طور طبیعی بیماران در مدت 1 ساعت پس از جراحی  ورتبروپلاستی می توانند راه بروند. متخصص رادیولوژی مداخله ای نتایج را تفسیر می کند و به بیمار در راه رفتن و نشستن و ایستادن کمک می کند و آن ها را ارزیابی می کند. در برخی موارد این ارزیابی ممکن است چند روز زمان ببرد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top