اثرات درازمدت ماده ی سیمانی استخوانی چیست؟
ماده ی سیمانی متیل مت آکریلات در روش جراحی ورتبروپلاستی به کار می رود. این ماده ی سیمانی با اجزایی که به طور گسترده در جراحی های ارتوپدی به کار می روند قابل قیاس است. هیچ عارضه ی جانبی دراز مدتی برای این ماده وجود ندارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top