سرطان سینه چیست؟
سرطان سینه، سرطانی است که در هر یک از بافت های سینه مشاهده می شود، این سرطان عمدتاَ درپوشش مجرای لنفی سینه، بافت غده یا در بافت پیوندی سینه بوجود می آید. سرطان سینه، عامل بیشترین تعداد مرگ و میرناشی از سرطان در میان زنان است و پس از سرطان ریه، بیشترین شیوع را در میان زنان دارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top