آیا ورزش احتمال سرطان سینه را کاهش می دهد؟
تحقیقات نشان داده است که ورزش 5 تا 6 شش روزدر هفته به مدت 30 تا 40دقیقه به صورت روزانه، احتمال سرطان سینه را کاهش می دهد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top