جراحي پلاستيك چقدر درد دارد؟
در اغلب جراحي‌هاي پلاستيك، درد بسيار كمي متوجهِ بيمار است. در اين مورد هم ميزان دردي كه متحمل خواهيد شد بستگي به نوع جراحيِ شما دارد. براي مثال در جراحي‌هاي كوچكي كه نياز به هيچ بُرش و شكافي نيست، اغلب بي‌حسيِ سطحي Topical Anesthesia كفايت مي‌كند. در مورد جراحي‌هايي كه مستلزم ايجاد برش‌هاي كوچك هستند، از بي‌حسيِ موضعي Local Anesthesia استفاده مي‌شود. اما در جراحي‌هايي كه نياز به ايجاد شكاف‌هاي عميق‌تر وجود داشته باشد، مثل جراحي‌هاي داخلي، ترجيحاً بيهوشيِ عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
 » درباره جراحی پلاستیک

پرسش و پاسخ های مربوط

Top