چطور بفهمم کودک شیر کافی می خورد؟
طی هفته اول تعداد دفعات تعویض پوشک خیس برآورد تقریبا صحیحی از تغذیه کافی است. یک پوشک در روز اول، دو پوشک در روز دوم و سه پوشک در روز سوم. در بقیه روزهای هقته تعداد پوشک ها باید 6-3 عدد باشد. مادر باید توجه داشته باشد که در ماه اول شیردهی هر دو ساعت به نوزاد شیر بدهد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

Top