نوک سینه تو رفته است- آیا می توانم شیر بدهم؟
حتی اگر نوک سینه تان فرورفته است می توانید شیر بدهید. تکنیک کناسب گرفتن سینه باید استاندارد ساخته شود. کودک از سینه شیر می خورد نه از نوک سینه و شرایط نوک سینه مانند برجسته نبودن یا فرورفتگی آن مشکلی نیست.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top